Examenreglement

De Algemene voorwaarden zijn te vinden op de site BHVineenuur.nl  

BHVineenuur.nl Examenreglement

1. Algemeen

Als elke seconde telt, zijn basisvaardigheden veel waard. Bij BHVineenuur.nl gaat het om het slachtoffer of de noodsituatie die is ontstaan. Voor elke opgeleide hulpverlener op dat moment geldt: FIJN DAT JIJ ER BENT!

Hét BHV-bewijs® wordt afgegeven na een succesvol afgelegd BHV-examen. 

BHVineenuur.nl organiseert tevens examens of verlengingen van certificaten of diploma's uit naam van o.a. Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting, met behoud van de registratie bij de betreffende instantie. Certificaten of diploma's worden afgegeven na een succesvol afgelegd (her)examen.

Examen doen mag zonder eerst klassikale les te hebben gevolgd. BHVineenuur.nl richt zich alleen op het resultaat van het geleerde.

BHVineenuur.nl is verantwoordelijk voor de organisatie, de inhoud en het verloop van het examen. Aangehouden wordt de leerstof voor vaardigheden die in het algemeen wordt gezien als basisleerstof, conform de laatste richtlijnen. Alle kandidaten worden aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld.

In dit examenreglement zijn de rechten en plichten van de kandidaten, de onafhankelijke examinatoren en het examenbureau BHVineenuur.nl vastgelegd. BHVineenuur.nl doet er alles aan om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het examen te waarborgen en bewaken. BHVineenuur.nl doet dit onder meer door hoge eisen te stellen aan het examenteam, het examenmateriaal, de examenlocatie en de examenprocedure en inhoud van het examen. Het resultaat van deze eisen en het examen wordt door BHVineenuur.nl voortdurend gecontroleerd. Door onafhankelijkheid en deskundigheid garandeert BHVineenuur.nl de kwaliteit van het examen en Hét BHV-bewijs®.

2. Aanmelding

Deelname aan een examen kan alleen na akkoord met de Algemene Voorwaarden van BHVineenuur.nl.

De klant kan voor BHV-examens de datum en locatie online kiezen en ontvangt na aanmelding een offerte en het tijdstip van het examen. Informatie over de inhoud en het verloop van het examen is te vinden op www.BHVineenuur.nl waar verwezen wordt naar dit examenreglement.

Alle examens kunnen aangevraagd worden via het contactformulier.  Na ontvangst neemt BHVineenuur.nl contact op met de klant.

De klant verstrekt aan BHVineenuur.nl vooraf de juiste persoonsgegevens van de kandidaten. Indien de klant een exclusief examen heeft aangevraagd, maakt de klant de planning van het examen van de kandidaten. De planning dient in verband met de administratie uiterlijk een week voorafgaand aan de examendatum bekend te zijn bij BHVineenuur.nl. De klant zorgt ervoor dat de kandidaten op de hoogte worden gebracht van examen en dat ze tijdig aanwezig kunnen zijn op het examen. 

3. De examenlocatie

Het examen vindt plaats op een gemakkelijk bereikbare locatie, bij voorkeur in de buurt van de klant. 

Als een examen op de locatie van de klant plaats vindt, zorgt de klant ervoor dat de accommodatie voldoet aan de door BHVineenuur.nl gestelde eisen: 

 • De klant stelt ruimte ter beschikking, die geschikt is om ongestoord twee kandidaten separaat te kunnen toetsen
 • In de examenruimte staat minimaal een tafel en twee stoelen
 • In de directe nabijheid is een wachtruimte met een tafel en twee stoelen
 • De ruimte dient netjes en schoon zijn. De examenruimte dient goed geventileerd te zijn, heeft goede verlichting en kan verwarmd of gekoeld worden
 • Er kan gezorgd worden voor koffie/thee en lunch
 • Ook biedt de locatie bij een BHV-examen een geschikte mogelijkheid om in de direct omgeving in de open lucht het examen brandblussen af te nemen
 • De klant stelt daarbij, indien in de nabijheid aanwezig, een brandslanghaspel voor gebruik ter beschikking

4. Inhoud en verloop van het examen

De kandidaten voor een BHV-examen, dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvangstijd van het examen aanwezig te zijn. Het examen duurt 1 uur.

Kandidaten van een EHBO-examen dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvangsttijd van het examen aanwezig te zijn. Het examen duurt 30 minuten. Voorafgaand zorgt BHVineenuur.nl voor 30 minuten retentieonderwijs.

Een kandidaat die te laat komt, kan worden uitgesloten van deelname. 

Kandidaten dienen zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Wanneer een kandidaat geen geldig document bij zich draagt dan wel niet kan of wil tonen, wordt hem deelname aan het examen geweigerd.

De kandidaat plaatst een handtekening op de presentielijst. Per uur kunnen twee kandidaten gelijktijdig deelnemen. 

 • Kandidaten voor het BHV-examen worden individueel beoordeeld op basisvaardigheden EHBO, Brand, Ontruiming en Communicatie door twee verschillende examinatoren, waarvan een examinator het gedeelte EHBO voor zijn rekening neemt en de ander de overige onderwerpen. Zodoende kunnen twee kandidaten gelijktijdig deelnemen. Maximaal aantal deelnemers in de ochtend is 6. Maximaal aantal deelnemers in de middag is 8. Het minimum aantal deelnemers per dagdeel is 5. Het BHV-examen bestaat uit 9 praktische vaardigheden, die aansluitend binnen 1 uur plaats vinden. 5 examens gaan over Eerste Hulp, 4 over Brand, Ontruiming en Communicatie. Er is geen theorie-examen. 
 • Kandidaten voor verlenging van een EHBO-certificaat of -diploma worden beoordeeld conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis.  

Het examen richt zich op vaardigheden en houding en gedrag van de kandidaat

 1. De kandidaat is bereid om met zijn beschikbare kennis, vaardigheden en ervaring en op advies van 112, hulp te bieden in noodsituaties en toont een juiste en oprechte attitude. 
 2. De kandidaat let te alle tijden op zijn eigen veiligheid en die van de omstanders. Alleen in een veilige omgeving kan hulp worden verleend. Desnoods verleent hij geen hulp. De kandidaat werkt veilig.
 3. De kandidaat past vaardigheden toe die baat hebben (effectief zijn). Direct 112 alarmeren in nood of de huisarts(enpost) waarschuwen en de adviezen van de deskundigen opvolgen, is onderdeel van effectief handelen. 
 4. De kandidaat zorgt er voor dat de situatie niet slechter wordt door zijn toedoen. Hij brengt geen extra schade of letsel toe.

Afhankelijk van de branche waarin men werkzaam is kunnen de Eerste Hulp vaardigheden zich ook richten op kinderen en baby’s of op andere specifieke onderdelen. BHVineenuur.nl zorgt dan voor een aangepast examen. Het examenteam is in staat om ad hoc een andere casus voor te leggen en te beoordelen. Dit maakt dat een kandidaat voor verlenging van een EHBO-certifcaat of -diploma kan deelnemen aan een examen met kandidaten voor verlenging van BHV.

Aan de examenonderdelen BHV worden punten toegekend. Over de 9 onderdelen moet een ruime voldoende (78%) worden gescoord om competent te kunnen worden verklaard.  Het maximum aantal punten voor het onderdeel EHBO is 15, waarvan men 12 punten minimaal moet behalen. Het maximum aantal punten voor Brand, Ontruiming en Communicatie is 12, waarvan men 9 punten minimaal moet behalen. De kandidaat voor het BHV-examen heeft per onderdeel 5-8 minuten de tijd om de juiste hulpverlening te laten zien. 

Tijdens een examen mag de kandidaat de examinator inschakelen als omstander, om bijvoorbeeld 112 te bellen. Met 112 zogenaamd aan de lijn, mag de kandidaat om advies vragen. De examinator geeft dan de opdracht zoals 112 deze zou geven, echter zonder te zeggen hoe het moet gebeuren. Het is de kandidaat bij een BHV-examen wel toegestaan een hulpverlening-app te gebruiken, mits het geen vertraging oplevert die cruciaal is voor de hulpverlening. Voor kandidaten voor een EHBO-examen geldt dit niet. 

De kandidaat mag eigen verbandmaterialen meebrengen en gebruiken. BHVineenuur.nl zorgt ook voor de aanwezigheid van verbandmaterialen. Verder gebeurt e.e.a. fictief: bijvoorbeeld bij kleding kapot knippen, het geven van buikstoten, blussen van brand. De examinator zal aangeven wanneer iets fictief kan/mag.

De aanwezigheid van derden bij het examen is niet toegestaan. 

De kandidaat mag de ruimte tijdens het examen niet zonder toestemming verlaten. Gebeurt dat toch, dan wordt de kandidaat niet meer toegelaten tot het examen. 

Het examenteam zorgt voor de routing van de kandidaten. Als een handeling niet binnen de tijd heeft kunnen plaats vinden, beëindigt de examinator het onderdeel en beoordeelt hij de kandidaat op wat wél is getoond. Mogelijk heeft dit consequenties voor het eindresultaat.

Een (tijdelijke) beperking kan mogelijk leiden tot het niet behalen van Hét BHV-bewijs® of het certificaat of diploma van een andere organisatie.

BHVineenuur.nl is bevoegd om bij verstoring van de orde door de kandidaat of het niet opvolgen van aanwijzingen, het examen stop te zetten. De kandidaat wordt dan uitgesloten van deelname.

Bij kandidaten die hij/zij persoonlijk kent, neemt de examinator het examen af onder toeziend oog van de organisator, die tevens bevoegd is om de kandidaat op de examenonderdelen te beoordelen.

Alle BHV-examenformulieren staan op de website van www.BHVineenuur.nl.

5.  De uitslag

In afwachting van de uitslag vult de kandidaat anoniem een evaluatieformulier in en deponeert deze in de betreffende verzamelbox.

De beoordeling van de vaardigheden BHV is in handen van een onafhankelijk examenteam. Het examenteam bestaat uit 2 Zelfstandige Professionals, die geregistreerd staan als instructeur/examinator. Ze worden bijgestaan door 2 LOTUSslachtoffers. Ieder gaat geheel zelfstandig, op basis van door BHVineenuur.nl vastgestelde richtlijnen, te werk. 

Het examenteam van de vaardigheden EHBO kan bestaan uit meer of minder dan twee examinatoren en LOTUSslachtoffers.

De uitslag is gebaseerd op feiten.

Het resultaat van het examen zal direct worden bekendgemaakt aan de kandidaat, gevolgd door korte feedback. 

Is de BHV-kandidaat competent verklaard, dan ontvangt hij direct Hét BHV-bewijs®. Certificaten of diploma's vanuit een andere certificerende instantie worden op een andere manier verstrekt.

Indien de kandidaat niet competent is bevonden geven we aanvullend uitgebreide feedback per mail, aan de kandidaat, uiterlijk binnen een week na de examendatum.

Hét BHV-bewijs® is twee jaar geldig. De houder heeft aan een onafhankelijke commissie van minimaal 2 geregistreerde instructeurs/examinatoren, aangetoond competent te zijn in de vaardigheden die passen bij een goede eerst aanwezige hulpverlener. Het is een officieel geldig BHV-bewijs. 

Voor informatie over het indienen van een klacht verwijzen we je naar het Klachtenreglement en Meldformulier Klacht op onze website www.BHVineenuur.nl.

6. Vrijstellingen en afgelasting

BHVineenuur.nl verleent aan kandidaten geen vrijstellingen.

Door geen vrijstelling te verlenen behoudt BHVineenuur.nl de status van onafhankelijkheid. Indien de kandidaat al bekwaam is, moet het afleggen van een examen geen punt ter discussie zijn.

Wanneer een examen moet worden afgelast informeert BHVineenuur.nl de klant. De klant heeft de taak om de door hem aangemelde kandidaten zo spoedig en correct mogelijk te informeren.

7. Aansprakelijkheid

BHVineenuur.nl is niet aansprakelijk voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de klant, kandidaat, of derden noch voor lichamelijk letsel ontstaan tijdens het examen. BHVineenuur.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade of gevolgschade ontstaan door toedoen van derden. BHVineenuur.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard ook, van het gebruik van materialen of diensten die door de Zelfstandige Professional ter beschikking worden gesteld. BHVineenuur.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade of gevolgschade ontstaan door het niet tijdig verlengen van Hét BHV-bewijs®, of overige certificaten of diploma's.

 

Hoewel de inhoud van deze uitgave met uiterste zorg is opgesteld, aanvaardt BHVineenuur.nl geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele fouten of onvolkomenheden.

Vaststelling

Het examenreglement is op 18 maart 2019 door BHVineenuur.nl te Budel vastgesteld. De versie is op 28 november 2019 voor het laatst herzien.

Vraag het examen aan