Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BHVineenuur.nl Versie 22 januari 2020

Definities

 • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
 • BHV: Bedrijfshulpverlening, Basishulpverlening, Burgerhulpverlening
 • Hét BHV-bewijs®: Vaardigheidsbewijs in de vorm van een pasje en het registreren van resultaten op basis van het voldoen aan kwaliteitsnormen, conform landelijk geldende richtlijnen, vastgelegd in het examenreglement van BHVineenuur.nl
 • BHVineenuur.nl: Examenbureau, verleng-bureau voor BHV-certificaten en -diploma’s, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74266624, uitgever van Hét BHV Bewijs®, geregistreerd handelsmerk in het Merkenregister Benelux onder nummer 1390196
 • Content: Lesmateriaal, examenteksten, brochures, teksten, informatie of andere materialen door BHVineenuur.nl uitgegeven of ter beschikking gesteld
 • Examen: Toetsing van vaardigheden
 • Inhuurprofessionals: Examenteam, bestaande uit Zelfstandige Professional(s) en LOTUSslachtoffer(s)
 • Klant: Afnemer die de factuur betaalt
 • LOTUSslachtoffer: Gecertificeerd slachtoffer
 • Offerte: Aanbod van BHVineenuur.nl aan de Klant
 • Schriftelijk: Communicatie op papier en via elektronische mail
 • Zelfstandige Professional: In het bezit van het Certificaat Instructeur NBBE en/of BOC instructeur van het NIBHV, Instructeur BLS, PBLS en AED van de NNR en het diploma (kader)Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje                     Kruis, in het bezit bent van eigen vervoer en materialen, ingeschreven bij de KvK

Artikel 1: Toepassing

1.1 BHVineenuur.nl is een examenbureau dat zich primair richt op het behalen van Hét BHV-bewijs®. BHV-certificaten en -diploma's worden bij verlenging omgezet in  Hét BHV-bewijs®. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, overeenkomsten en te leveren diensten van BHVineenuur.nl.

1.2 BHVineenuur.nl organiseert tevens examens of verlengingen van certificaten of diploma's uit naam van o.a. Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting, met behoud van de registratie bij de betreffende instantie, in welk geval artikel 2 van toepassing is.

1.3 Afgifte van Hét BHV-bewijs®, of een certificaat of diploma zoals benoemd in artikel 1.2, geschiedt slechts in geval van gebleken geschiktheid van een kandidaat. Het Examen bestaat uit een vaardigheids-toets waarbij de praktijkkennis wordt getoetst op basis van de laatste richtlijnen.

1.4 Mogelijk wordt voorafgaand aan een Examen retentie-onderwijs verzorgd door BHVineenuur.nl.

1.5 Afspraken worden Schriftelijk vastgelegd. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Andere van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke examencommissie bestaande uit minimaal 2 Zelfstandige Professionals en 2 geregistreerde LOTUSslachtoffers. De examinator mag niet zelfstandig een Examen afnemen bij kandidaten die hij/zij persoonlijk kent. In dat geval wordt het Examen afgenomen onder toeziend oog van de organisator, die tevens bevoegd is om de kandidaat op de examenonderdelen te beoordelen.

1.7 Hét BHV-bewijs® van BHVineenuur.nl is twee jaar geldig.

Artikel 2: Aanvullend

2.1 Dit artikel is van toepassing op alle Offertes, overeenkomsten en diensten van BHVineenuur.nl anders dan de onder artikel 1.1 uit de Algemene Voorwaarden genoemde BHV-examens, zoals opgenomen in artikel 1.2 van de Algemene Voorwaarden.

2.2 Een Examen kan indien noodzakelijk door een externe instantie worden uitgevoerd, afhankelijk van de geldende richtlijnen en het soort examen.

2.3 In tegenstelling tot artikel 1.6 uit de Algemene Voorwaarden, kan het examenteam bestaan uit meer of minder dan twee examinatoren en LOTUSslachtoffers.

Artikel 3: Aanmelden en akkoord

3.1 De Klant mag zichzelf en iedere werknemer ouder dan 16 jaar aanmelden voor een BHV-examen, zoals genoemd in artikel 1.1, ook als het eerder behaalde bewijs, certificaat of diploma verlopen is.

3.2 Een contactpersoon kan via het contactformulier een aanvraag doen namens meerdere Klanten voor een gezamelijke activiteit. Elke Klant meldt zich na een overeenkomst individueel aan en ontvangt een Offerte op naam.

3.3 De agenda voor BHV-examens staat online. Online kan de Klant zijn voorkeur aangeven voor een locatie, datum en dagdeel. Andere dan de online geboden opties zijn met de Klant via het contactformulier overeen te komen. Na overleg met de Klant brengt BHVineenuur.nl een Offerte uit.

3.4 Een Offerte van BHVineenuur.nl is 7 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Gaat de Klant met de Offerte akkoord, dan dient deze door beide partijen te worden ondertekend. Door ondertekening van de Offerte door beide partijen komt een overeenkomst tot stand. De overeenkomst is bindend; de Klant heeft zich verplicht de kosten voor het Examen te betalen.

3.5 BHVineenuur.nl streeft ernaar de overeengekomen cursusdata en/of locatie aan te houden.

3.6 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van  de aangeleverde kandidaatsgegevens. Het kort vooraf (twee werkdagen) of achteraf laten wijzigen van aangeleverde informatie kan leiden tot extra kosten, welke voor rekening komen van de Klant. 

3.7 Het is de Klant eenmalig toegestaan om tot 4 weken voor de geplande examendatum een BHV-Examen kosteloos te verzetten naar een andere datum die niet verder ligt dan 6 maanden na de originele datum. Verzetten kan alleen door Schriftelijk een verzoek in te dienen. 

3.8 De Klant kan tot 24 uur voor aanvang van het BHV-Examen vervangende kandidaten in de plaats stellen van de reeds aangemelde kandidaten. Deze wijziging dient de Klant Schriftelijk door te geven, inclusief de gegevens van de nieuwe kandidaat. 

3.9 Het is de Klant niet toegestaan de tijd en plaats van het Examen eenzijdig te wijzigen.

Artikel 4: Betalen

4.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst ontvangt de Klant een factuur. Voor facturen geldt een betalings-termijn van 14 dagen. Indien de factuur binnen die termijn onbetaald wordt gelaten, ontvangt de Klant één betalingsherinnering met nogmaals een termijn van 14 dagen. Indien ook deze herinnering niet tot betaling leidt, maakt BHVineenuur.nl aanspraak op vergoeding van de (buitengerechtelijke) incassokosten en wettelijke rente.

4.2 BHVineenuur.nl is gerechtigd de aanmelding op te schorten indien er een betalingsachterstand is. Van een betalingsachterstand is sprake indien een Klant een factuur van BHVineenuur.nl langer dan 30 dagen (gedeeltelijk) onbetaald heeft gelaten. De Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen. 

4.3 De Klant is in geval van niet-tijdige betaling aansprakelijk voor de eventuele schade die betrokken partijen dan wel derden direct of indirect lijden. De Klant vrijwaart BHVineenuur.nl voor aanspraken in dat kader.

4.4 Aan spoedprocedures, verlenging na uitschrijving of nadat de geldigheidsduur van het certificaat of diploma van Het Oranje Kruis is verstreken, zijn extra kosten verbonden, welke voor rekening komen van de Klant.

Artikel 5: Deelnemen

5.1 Het volledige examenreglement te vinden op https://bhvineenuur.nl. Als een examen op de locatie van de klant plaats vindt, zorgt de klant ervoor dat de accommodatie voldoet aan de door BHVineenuur.nl gestelde eisen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, geeft de klant akkoord voor de voorwaarden uit het examenreglement.

5.2 De kandidaten van een BHV-Examen dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvangstijd van het Examen aanwezig te zijn. Kandidaten van een EHBO-Examen dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvangsttijd van het Examen aanwezig te zijn. Een kandidaat die te laat komt, kan worden uitgesloten van deelname.

5.3 Kandidaten dienen zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Wanneer een kandidaat geen geldig document bij zich draagt dan wel niet kan of wil tonen, wordt hem deelname aan het Examen geweigerd.

5.4 De kandidaat is verantwoordelijk voor regelmatig vernieuwen van het eerder behaalde bewijs, certificaat of diploma, door opnieuw Examen te doen, al dan niet na het volgen van retentie-onderwijs of (zelf)studie.

5.5 Indien een kandidaat wordt uitgesloten van deelname wegens een van de onder 5.2 en 5.3 genoemde redenen, is de Klant niettemin het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 6: Annuleren

6.1 Partijen kunnen de overeenkomst slechts Schriftelijk opzeggen. 

6.2 Bij annulering meer dan 4 weken voor de geplande examendatum, is de Klant 20% van het totaal van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande examendatum, is de Klant 50% van het totaal van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande het examendatum is de Klant 100% van het totaal van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering na het verzetten van een eerdere examendatum zoals genoemd in artikel 3.7 is de Klant 100% van het totaal van het factuurbedrag verschuldigd.

6.3 Artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing op artikel 1.2. Reeds voldane betalingen worden niet gerestitueerd.

6.4 BHVineenuur.nl is niet verplicht tot restitutie of verplaatsing van het Examen als door overmacht de kandidaat niet heeft kunnen deelnemen aan het examen.

6.5 BHVineenuur.nl behoudt zich het recht voor om het Examen te annuleren:

als uiterlijk twee weken voorafgaand aan het Examen blijkt dat er onvoldoende aanmeldingen zijn waardoor het minimumaantal van 5 inschrijvingen niet behaald wordt;
bij overmacht, een gebeurtenis die niet te wijten is aan de schuld van BHVineenuur.nl en evenmin voor zijn risico komt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot natuurrampen, oproer, oorlogshandelingen, brand en ontploffing;
wanneer er geen volledig examenteam beschikbaar is voor een datum.

6.6 Wanneer een Examen moet worden afgelast heeft de Klant de taak om de door hem aangemelde kandidaten zo spoedig en correct mogelijk te informeren.

6.7 Indien BHVineenuur.nl het Examen afgelast, zal BHVineenuur.nl voor zover mogelijk een nieuwe examendatum aanbieden die binnen twee maanden na de originele datum plaats vindt. Indien BHVineenuur.nl daartoe niet in staat is, of de nieuwe datum de Klant niet schikt, zal BHVineenuur.nl het reeds voldane examengeld restitueren. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 BHVineenuur.nl is niet aansprakelijk voor schade door verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Klant, kandidaat, of derden noch voor lichamelijk letsel ontstaan tijdens het examen. BHVineenuur.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade of gevolgschade ontstaan door toedoen van derden.

7.2 Aan door BHVineenuur.nl gegeven adviezen kunnen geen rechten ontleend worden. 

7.3 BHVineenuur.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard ook, van het gebruik van materialen of diensten die door de Zelfstandige Professional ter beschikking worden gesteld.

7.4 BHVineenuur.nl, de Klant én de Zelfstandige Professional zullen de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en verwerking van persoonsgegevens naleven. Persoonsgegevens worden automatisch geregistreerd in onze centrale database. De gegevens worden enkel gebruikt voor inschrijving, uitnodiging en oproepen en niet voor commerciële doeleinden.

7.5 BHVineenuur.nl is niet aansprakelijk voor door de Zelfstandige Professional gegeven adviezen en de gevolgen daarvan.

7.6 BHVineenuur.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade of gevolgschade ontstaan door het niet tijdig verlengen van Hét BHV-bewijs®, of de onder 1.2 genoemde certificaten of diploma's.

Artikel 8: Opvolgen van (veiligheids)aanwijzingen

8.1 Nimmer mag er een onveilige situatie ontstaan. Alle partijen zijn bevoegd om bij onveiligheid het werk tijdelijk stop te zetten.

8.2 Bij verstoring van de orde of het niet opvolgen van aanwijzingen door de kandidaat, stopt het examen, is er geen recht op restitutie, ontvangt de kandidaat geen bewijs van deelname en wordt de kandidaat uitgesloten van deelname op een ander moment.

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten van welke aard ook dienen overeenkomstig het klachtenreglement, binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende diensten en/of producten Schriftelijk bij BHVineenuur.nl te zijn ingediend. Na deze termijn vervalt elke aanspraak jegens BHVineenuur.nl. 

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie wordt door beide partijen niet aan derden openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen. 

10.2 Op alle Content en verstrekte leermiddelen is copyright van toepassing. Zonder Schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

Artikel 11: Rechts- en forumkeuze

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.

 

De Algemene Voorwaarden van BHVineenuur.nl staan gepubliceerd op de website van BHVineenuur.nl en worden ter hand gesteld bij een Offerte of factuur.

Vraag het examen aan